VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.Úvodné ustanovenia a vysvetlenia účelu všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané pod skratkou „VOP“) platia pre nákup eBookov (elektronických kníh) a online kurzov (ďalej spoločne označované aj ako „digitálny obsah“ alebo „produkty“) a výrobkov cez webové rozhranie https://www.emilyjacobparker.sk
 2. Nákup produktov a výrobkov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne opísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán Kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Ujednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu  a výrobkov alebo s používaním internetových stránok https://www.emilyjacobparker.sk súvisia.
 3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, ako produkt alebo výrobok kúpite. Prosím, prečítajte si VOP pozorne a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním produktu/výrobku. Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo „Odoslať“ mi dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.
 4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodné ustanovenia a vysvetlenia účelu všeobecných obchodných podmienok
  II. Dôležité pojmy (definície)
  III. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy
  IV. Cena produktov/výrobkov a platba
  V. Dodacie podmienky
  VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom a ochrana autorských práv
  VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
  VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok
  IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
  X. Záverečné ustanovenia

 2. Dôležité pojmy (definície)
 1. PREDÁVAJÚCI
  Predávajúcim je:
  Peter Parker
  IČO:
  54518555
  S miestom podnikania:
  Plynrenská 17563/3F, 82109 Bratislava-Ružinov
  Zapísaný v živnostenskom registri pod číslom:
  110-312384
  Kontaktný telefón:
  0907 758 589
  Adresa pre doručovanie elektronickej pošty:
  emilyjacobparker@gmail.com
 2. KUPUJÚCI. Kupujúcim je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.emilyjacobparker.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim  Kúpnu zmluvu a tým kúpi niektorý z mojich produktov alebo výrobkov. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, napr. s. r. o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.
 3. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 102/2014 Z. z. rozumie fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.
 4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má Predávajúci viac povinností voči spotrebiteľovi ako voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako Občianskym zákonníkom, tak Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, nepoužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.
 5. ZMLUVA UZATVORENÁ DISTANČNÝM SPÔSOBOM. Je taká Kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, t. j. je uzatvorená, bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (hlavne náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Vykonaním objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide o zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej tiež „OZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, tak aj zákon č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva produkty/výrobky cez webové rozhranie, t. j. prostredníctvom automatického objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
 2. POPIS PRODUKTOV/VÝROBKOV.

Na webovom rozhraní sú vždy uvedené potrebné informácie o výrobkoch/ produktoch, vrátane ich ceny. V prípade produktov je uvedené čo obsahujú, komu sú určené, čo môžu Kupujúcemu  priniesť a v akom formáte sú poskytované, prípadne, či sú pre ich efektívne používanie a absolvovanie nutné ešte nejaké ďalšie podmienky. Je tu aj podrobný popis bonusov, ktoré sú k jednotlivým produktom poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinná uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov/výrobkov.

 1. OBJEDNANIE PRODUKTOV/VÝROBKOV. Pre objednanie produktov a výrobkov cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, v prípade podnikateľov IČO príp. DIČ (ak ste platcom DPH) a vyberiete označením (zakliknutím) vybraný produkt alebo výrobok príp. počet kusov. Ako Kupujúci sa zaväzujete uvádzať vaše údaje do objednávkového formulára aktuálne a pravdivo. 

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a zmeniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.

O obdržaní objednávky vás budem informovať emailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Do momentu, kedy vám je doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné telefonicky alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.

V prípade pochybností vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa ďalej nebudem zaoberať.

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujem v elektronickej podobe, nie je prístupná.

IV.Cena produktov/výrobkov a platba

 1. CENA PRODUKTOV/VÝROBKOV. Na webovom rozhraní je vždy uvedená aktuálne platná cena jednotlivých produktov a výrobkov. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená.  Pokiaľ je uvedená akciová cena, je spolu s ňou uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akciová cena platí. Pri produktoch s digitálnym obsahom (eBooky, online kurzy) nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním, a  preto kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (t. j. predtým ako kliknete na tlačidlo „Odoslať“) je už cena konečná. V prípade výrobku sú vždy uvedené údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s jeho dodaním. Spolu  s kúpnou cenou je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním výrobku.
  Predávajúci nie je platcom DPH.
 2. . Dohodnutá kúpna cena je cena uvedená pri produkte/výrobku v momente odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, tak nie som povinná vám za takúto zjavne chybnú cenu produkt/výrobok dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde ku zmene kúpnej ceny v dobe medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v momente odoslania objednávky, pokiaľ nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
 3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, som povinná vám produkty/výrobky dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.
 1. SPÔSOB PLATBY. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcim spôsobom:
  Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá spravidla 1 – 2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe faktúry, obdržíte v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky.

Bezhotovostne platebnými kartami VISA, MasterCard, (platba sa uskutoční ihneď). Platobné metódy sú napojené na platebnú bránu spoločnosti Stripe,Inc., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu príjmania platebných kariet a online bankových prevodov. Čísla platebných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Stripe,Inc.

Pri platbe bankovým prevodom prosím nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt/výrobok čo najskôr dodaný. Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách (EUR) a to aj v prípade objednávok zo zahraničia.

 1. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY.

V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 4 dní od potvrdenia prijatia objednávky (teda od uzatvorenia Kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe a na faktúre.  Kúpna cena je zaplatená v momente, kedy je príslušná čiastka pripísaná na môj bankový účet. Produkty/výrobky nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

 1. Dodacie podmienky
 1. SPÔSOB DODANIA. Digitálny obsah vo formáte PDF vám bude dodaný po zaplatení kúpnej ceny na e-mail ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť. Pri kúpe on-line kurzu vám po uhradení ceny bude vytvorený užívateľský účet na webovom rozhraní, vygenerované a na elektronickú adresu uvedenú v objednávke zaslané prístupové údaje k vášmu užívateľskému účtu (podmienky používania sú uvedené v čl. VI týchto VOP). Po prihlásení sa s využitím prístupových údajov, vám bude digitálny obsah (on-line kurz) sprístupnený formou členskej sekcie.

V prípade výrobku  Predávajúci dodáva a doručuje objednaný výrobok balíkom podľa veľkosti a váhy, takým spôsobom a na takú adresu, ktoré uviedol Kupujúci v objednávkovom formulári. V prípade, ak je spôsob dodania dohodnutý na základe zvláštnych požiadaviek Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom doručenia. Kupujúci je povinný doručený balík s výrobkom prevziať. V prípade, ak je z dôvodu zo strany Kupujúceho nutné balík s výrobkom doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávkovom formulári, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním výrobku resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Povinnosti dodať výrobok je Predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude Kupujúci informovaný. V takomto prípade môže byť Kupujúcemu na jeho emailovú adresu zo strany Predávajúceho zaslaná zmenená ponuka, ktorá sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením o prijatí zo strany Kupujúceho na emailovú adresu Predávajúceho. Vlastnícke právo k výrobku nadobúda Kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny za výrobok, vrátane nákladov za jeho dodanie, najskôr však prevzatím výrobku.

 1. DODACIA LEHOTA. Produkt v digitálnej forme vám bude dodaný a sprístupnený do 3 pracovných dní po tom, ako bude platba pripísaná na môj bankový účet.

V prípade výrobku  Predávajúci dodáva a doručuje objednaný výrobok v čo najkratšom možnom termíne od pripísania platby na účet, obvykle do 2-14 pracovných dní od pripísania platby na účet. Keďže sa jedná o výrobky ručne vyrábané Predávajúcim, môže sa táto doba dodania predĺžiť, o čom bude Kupujúci písomne vopred informovaný. Toto oznámenie sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením o prijatí zo strany Kupujúceho na emailovú adresu Predávajúceho.

 1. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP. V prípade výrobku je Kupujúci povinný pri jeho prevzatí skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad o tom neodkladne informovať prepravcu. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 2. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce hlavne otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
 1. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom a ochrana autorských práv
 1. Digitálny obsah zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF. Na prehratie obsahu v online kurze v členskej sekcii je nutné prihlásiť sa do vášho užívateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah on-line kurzu si prehráte s pomocou internetového prehliadača, podporujúceho audio a video prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre on-line prehrávanie obsahu je nutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Produkty sú vytvorené s využitím mojich znalostí a skúseností a rokov praxe. Jedná sa o návody a odporúčania a záleží len na vás, ako ich v praxi použijete a s akou starostlivosťou a úsilím budete uvádzať tieto informácie do praxe. Preto nezodpovedám za to, aké konkrétne výsledky na základe produktov sami dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Upozorňujem, že sa nejedná o zdravotné služby a produkty v žiadnom prípade nenahradzujú odbornú zdravotnú starostlivosť a sú výsostne osobného charakteru. Zodpovednosť za svoje rozhodnutia a svoj zdravotný stav pred ich uvedením do praxe, počas ich uvádzania do praxe ako aj po ich zavedení do praxe, nesiete plne vy sami. V prípade potreby svoj zdravotný stav konzultujte so svojim lekárom.
  3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET  Po zakúpení online kurzu obdržíte po úhrade kúpnej ceny prístupové údaje k prihláseniu sa do vášho užívateľského účtu tak, ako je uvedené v časti o dodacích podmienkach (čl. V. VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť prístupových údajov a neumožniť ich použitie tretím osobám. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie prístupových údajov tretími osobami. Ako Kupujúci sa takisto zaväzujete, udržiavať vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP, som oprávnená vám užívateľský účet zneprístupniť alebo zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia vašich povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením autorských práv na ochranu autorského diela spôsobí. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho používanie ďalším osobám. Porušenie autorských práv je stíhateľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej distančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) . Objednaním a zaplatením produktu vyslovene súhlasíte s tým, že vám produkt (digitálny obsah) bude dodaný do 3 pracovných dní po pripísaní úhrady na môj účet. V prípade výrobku vyslovene súhlasíte s  dobou dodania od 2 do 14  dní po pripísaní úhrady na môj účet. Ak by sa doba dodania ručne vyrobeného výrobku predĺžila, bude o nej Kupujúci vopred informovaný, čo je predmetom návrhu novej Kúpnej zmluvy. Pokiaľ vám na základe tohto vášho súhlasu bude produkt dodaný v priebehu 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, potom nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a vrátenie peňazí. Máte právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť iba v prípadoch, kedy to zákon umožňuje pre vady produktu. (pre rozpor s Kúpnou zmluvou) – viď nižšie v čl. VIII. VOP alebo pre iné podstatné porušenie mojich povinností z Kúpnej zmluvy. Kupujúci nemá právo okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak bol výrobok vyrobený a upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu t.j. ide o  individualizovaný výrobok.
 2. V prípade že produkt/výrobok nebude behom 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy dodaný, potom v priebehu tejto 14dennej lehoty (ešte predtým ako bude produkt/výrobok dodaný a sprístupnený), môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu). Odstúpiť môžete písomne zaslaním e-mailu  na  emilyjacobparker@gmail.com  alebo klasickým dopisom zaslaným na moju adresu. Priložte prosím pokiaľ možno aj doklad o kúpe produktu/výrobku alebo uveďte aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký produkt/výrobok ste si zakúpili. Odstúpenie  nemusíte nijako zdôvodňovať. Do 14 dní od doručenia odstúpenia, vám vrátim peniaze, ktoré ste mi za produkt/výrobok uhradili. Peniaze vám vrátim rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kupujúci, ktorý odstúpi od Kúpnej zmluvy je povinný vrátiť Predávajúcemu výrobok do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením výrobku Predávajúcemu a to i v prípade, kedy nemôže byť výrobok vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Výrobok musí vrátiť Kupujúci Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na výrobku je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V prípade výrobku nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako mu Kupujúci výrobok dodá alebo preukáže, že výrobok Predávajúcemu odoslal.
 3. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade chybného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúca som oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, alebo ak dodávateľ materiálu prerušil dodávku alebo dovoz materiálu na výrobu výrobku. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov za dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom , pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Ako Predávajúca som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, hlavne v prípade, ak by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, k porušeniu autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Pokiaľ by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 3 dní po dni splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší. V prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je produkt /digitálny obsah/ som oprávnená vám okamžite zrušiť prístup do členskej sekcie.
 4. Ak vám bol spoločne s produktom/výrobkom poskytnutý darček, bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodu alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z mojej strany pre podstatné porušenie vašich povinností z Kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva účinnosť a platnosť a ste povinný mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané alebo sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, pokiaľ nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú zasielané až po uplynutí lehoty garancie vrátenia peňazí.

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

 1. Práva vyplývajúce z chybného plnenia a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Ako Predávajúci vám zodpovedám, že produkt/výrobok pri prevzatí nemá žiadne vady. Ak sa jedná o výrobok, ten má také vlastnosti a zodpovedá takej predlohe a akosti, na akej sa Kupujúci a Predávajúci dohodli, prípadne aké boli prezentované na webovom rozhraní. Ak ste spotrebiteľom a v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt/výrobok bol chybný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedám tiež za to, že sa vada neprejaví v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia produktu/výrobku.
 3. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskytu väčšieho počtu vád máte právo požadovať výmenu produktu/výrobku za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte právo na dodanie nového produktu/výrobku bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, ak by som vám nebola schopná dodať nový produkt/výrobok bez vád, rovnako tiež v prípade, ak by som nezjednala nápravu v primeranej dobe, alebo že by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné problémy. V prípade produktu (digitálny obsah) prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, prípadne chýbajúca alebo nečitateľná časť.
 4. Práva z chybného plnenia vám neprináležia, pokiaľ by ste pred prevzatím produktu/výrobku vedeli, že produkt/výrobok má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené bežným opotrebovaním výrobku pri jeho používaní, nesprávnym používaním produktu/výrobku alebo uložením produktu (digitálny obsah).
 5. Pokiaľ vám nebol produkt dodaný a sprístupnený v dodacej lehote, prosím, skontrolujte si najskôr zložky „hromadná pošta“ alebo „spam“. Pokiaľ ani tam produkt nenájdete, uplatnite si reklamáciu podľa nasledujúceho odstavca.
 6. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vady. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na elektronickú adresu emilyjacobparker@gmail.com alebo zaslať písomne na adresu uvedenú v čl. II VOP. K reklamácii prosím priložte faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej vady a návrh na spôsob riešenia reklamácie. Reklamáciu  vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. Ak ste spotrebiteľ, o uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie.
 1. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 1. Ak máte k uzatvorenej Kúpnej zmluve, k jej plneniu alebo k mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese emilyjacobparker@gmail.com
 2. Pokiaľ medzi mnou ako Predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie . Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu nájdete na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk Spotrebiteľ tiež môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní www.emilyjacobparker.sk
 3. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránok, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia výhradne Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní webového rozhrania používať postupy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť  prevádzku webového rozhrania a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a používať webové rozhranie či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom a určením.
 5. Vezmite prosím na vedomie, že tieto VOP môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v momente odoslania objednávky.
 6. Tieto VOP sú účinné od 20.5.2021.